Acte oficiale

STATUTUL ASOCIAȚIEI CULTURALE ARKADIA

Capitolul I – Denumirea, forma juridică, sediul şi durata ASOCIAȚIEI

ART. 1 Denumirea asociaţiei este: ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARKADIA, denumită în continuare ASOCIAȚIA.

ART. 2 ASOCIAȚIA se constituie ca persoanã juridicã românã de drept privat, fără scop patrimonial, non-guvernamentală, apolitică, care îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor prezentului statut, ale regulamentelor adoptate în temeiul prezentului statut şi în condiţiile stabilite de legislaţie.

(2.1) În urma hotărârii adunării generale a ASOCIAȚIEI, se pot constitui filiale, care sunt entități cu personalitate juridică, cu un număr minim de trei membrii, organe de conducere proprii și patrimoniu distinct de cel al ASOCIAȚIEI.

(2.2) Adunarea generală a ASOCIAȚIEI poate hotarâ înființarea de sucursale ale ASOCIAȚIEI, care sunt structuri teritoriale fară personalitate juridică.

ART. 3 ASOCIAȚIA are sediul în Băicoi, str. George Coșbuc nr. 11, Jud. Prahova, pe termen nelimitat.

(3.1) Consiliul Director al ASOCIAȚIEI poate hotarâ schimbarea sediului ASOCIAȚIEI, cu respectarea dispozițiilor legale privind schimbarea de sediu.

ART. 4 ASOCIAȚIA se constituie pe o perioadă de timp nelimitată.

Capitolul II – Scopul și obiectivele

ART. 6 Scopul ASOCIAȚIEI este organizarea, promovarea, coordonarea și sprijinirea activităților științifice, artistice, culturale și educaționale din diferite domenii.

ART. 7 Obiectivele ASOCIAȚIEI sunt următoarele:

 1. Inițierea, derularea și promovarea proiectelor legate de dezvoltarea științifică, culturală și artistică;
 2. Inițirea activităților legate de promovarea valorilor artistice și culturale;
 3. Coordonarea diferitelor tipuri de activități sociale, culturale și artistice;
 4. Acționarea în vederea accesării de fonduri publice sau private, din țară sau din străinătate pentru realizarea proiectelor propuse;
 5. Organizarea și participarea la simpozioane, tabere tematice, conferințe, expoziții;
 6. Realizarea materialelor de specialitate (broșuri, pliante, publicații, pagini web etc.) în vederea promovării activităților desfășurate;
 7. Promovarea campaniilor mass-media în vederea realizării scopurilor propuse;
 8. Inițierea unor programe legate de promovarea imaginii personalităților din domeniul culturii românești;
 9. Sprijinirea planurilor de dezvoltare ale tinerilor interesați de diferite domenii culturale, artistice sau științifice prin îndrumare vocațională și consiliere profesională;
 10. Susținerea proiectelor de dezvoltare locală și regională din domeniul cultural-artistic
 11. Acordarea de consultanță în scopul ridicării gradului de profesionalism și competență al tinerilor debutanți, precum și sprijinirea acestora pentru afirmarea în domeniul în care doresc să profeseze și să creeze;
 12. Instruirea membrilor activi și a persoanelor interesate în vederea familiarizării cu diferite aspecte ale activitaților cultural-artistice sau științifice și a creșterii interesului pentru acestea;
 13. Organizarea de prezentări, cursuri, expoziții și alte activități menite să atragă publicul către domeniile vizate;
 14. Cooperarea cu diferite instituții și organizații din țară și străinătate, în vederea realizării scopurilor Asociației;
 15. Favorizarea schimburilor de experiență, a dialogului intercultural și a pluridisciplinarității.

ART. 8 În vederea realizării obiectivelor propuse, ASOCIAȚIEA iși propune realizarea următoarelor activități:

 1. Să inițieze și să deruleze activități legate de domeniile cultural-artistice și științifice;
 2. Să colaboreze cu organismele publice, precum și cu persoane fizice și juridice române sau străine care sunt interesate și pot oferi sprijin în vederea implementării scopului propus ;
 3. Să promoveze și să coordoneze schimburi de experiență între diferite persoane și instituții;
 4. Să formeze personal de specialitate pentru punerea în practică a valorilor promovate;
 5. Să organizeze manifestări cultural artistice și științifice (simpozioane, conferințe, tabere de creație, ateliere tematice, comunicări, cursuri de pregătire, seminarii, dezbateri publice etc.) în domenii diferite domenii științifice (precum arheologia, istoria, etnografia, socilogia, filozofia etc.) și cultural-artistice (pictura, teatru, film, arhitectura, istoria artei etc.);
 6. Să realizeze și să editeze pliante, afișe, broșuri, publicații, documente audio-vizuale, precum și alte mijloace de informare și comunicare în vederea realizării obicetivelor Asociației;
 7. Să acorde consultanță și consiliere persoanelor interesate, în special tinerilor debutanți;
 8. Să sprijine diferite inițiative, activități, lucrări, studii legate de dezvoltarea cultural-artistică sau de cercetarea științifică;
 9. Să editeze și să publice cărți,reviste, periodice, articole sau alte materiale în scopul promovării cercetării științifice;
 10. Să promoveze și să aplice pluridisciplinaritatea și dialogul intercultural;
 11. Să acorde premii, diplome onorifice sau alte distincții;
 12. Să dezvolte activități economice proprii în vederea autofinamțării și să aplice la diferite proiecte legate de scopul Asociației;
 13. Să realizeze alte actvități prevăzute de lege, potrivit scopului și obiectivelor Asociației.
 14. Realizarea unor activități specifice de susținere a artei cinematografice ( proiecție cu public a filmelor cinematografice, producție cinematografică, multiplicare de filme, distribuție a filmelor )

Capitolul III – Calitatea de membru

ART. 9 Pot fi membri ai ASOCIAȚIEI persoanele fizice sau juridice care depun o adeziune scrisă, în care declară că sunt de acord cu prevederile statutare și alte reglementări specifice și doresc să contribuie la realizarea scopurilor și obiectivelor propuse și care primesc aprobarea adeziunii de către Consiliul Director, prin votul a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului.

(9.1) Pot fi membri persoane fizice indiferent de vârstă, profesie, sex, cetățenie, naționalitate, apartenență politică sau religie, origine socială sau avere, care conform cererii de asociere respectă atât statutul ASOCIAȚIEI cât și regulamentul intern de funcționare.

(9.2) Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, prin sesizare din oficiu sau la propunerea a cel puțin doi membri ai ASOCIAȚIEI.

Capitolul IV – Drepturile și obligațiile membrilor

ART. 10 Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele drepturi:

 1. Dreptul la vot în Adunarea Generală a Asociației;
 2. Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere;
 3. Să participe la toate ședințele Adunării Generale;
 4. Să facă propuneri în cadrul Adunării Generale;
 5. Să participe și să beneficieze de activitățile și programele desfășurate de Asociație, în conformitate cu scopul și obiectivele sale;
 6. Să aibă acces la baza de date creată de Asociație;
 7. Să primească, la cerere, informații referitoare la domeniile de activitate ale Asociației;
 8. Să recomande primirea de noi membri;
 9. Să formuleze propuneri și critici constructive cu privire la activitatea Asociației;
 10. Alte drepturi ce reies din scopul și obiectivele Asociației.

ART. 11 Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele obligații:

 1. Să recunoască și să respecte prevederile Statutului Asociației, a actului constitutiv și a hotărârilor luate de Adunarea Generală și Consiliul Director;
 2. Să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
 3. Să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației și să contribuie la popularizarea acțiunilor sale;
 4. Să participe activ la lucrările și activitățile Asociației, atunci când sunt solicitați;
 5. Să întreprindă activități voluntare în scopul îndeplinirii obiectivelor Asociației;
 6. Să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației;
 7. Să nu încalce alte obligații ce reies din Statutul și regulamentele Asociației.

ART. 12 Pierderea calității de membru se realizează în următoarele situații:

 1. Prin retragere, pe baza unei cereri scrise, prin decizie a Consiliului Director, de la data înregistrării cererii de retragere;
 2. Prin excludere (în cazul încălcării prevederilor statutului și prin hotărârea organismelor de conducere ale Asociației; ca urmare a unei condamnări pentru fapte cu caracter penal incompatibile cu activitățile Asociației; în cazul defăimărilor aduse de membru la adresa activitaților Asociației);
 3. Neparticiparea voită la mai mult de 80% din acțiunile la care a solicitat să participle, prin procedura stabilită pentru excludere;
 4. Prin deces, prin decizie a Consiliului Director, de la data decesului;
 5. În cazul dizolvării sau lichidării Asociației, de la data incetării ființei ASOCIAȚIEI.

ART. 13 Excluderea se analizează de către Consiliul Director iar decizia luată, cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor, se supune aprobării de către Adunarea Generală.

ART. 14 Împotriva hotărârii luate de Adunarea Generală se poate formula acțiune în justiție, în termen de 15 zile de la data când s-a luat cunoștință de hotărâre sau de la data când a avut loc ședința adunării generale.

ART. 15 De la data luării deciziei de către Consiliul Director și până la rămânerea defintivă a hotărârii, calitatea de membru este suspendată.

Capitolul V – Structura ASOCIAȚIEI

ART. 16 Asociația funcționează prin următoarele organisme:

 1. Adunarea Generală,
 2. Consiliul Director.

ART. 17 Dacă numărul asociaților va fi mai mare de 15, ASOCIAȚIA are obligația de a numi un cenzor, din afara ASOCIAȚIEI.

(17.1) În cazul în care numărul asociaților este sub 15, numirea unui cenzor nu este obligatorie, situație în care fiecare dintre asociați, care nu este membru al Consiliului Director, poate exercita dreptul de control.

(17.2) In situatia in care numarul membrilor ASOCIATIEI, inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, este mai mare de 100, ASOCIATIA are obligatia de a exercita controlul financiar intern prin comisie de cenzori.

(17.3) Comisia de cenzori va fi alcatuita dintr-un numar impar de membri, cel putin unul dintre membrii trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, aceasta comisie functionand dupa regulile de organizare si functionare aprobate de adunarea generala. Membrii Consiliului Director nu pot fi membrii in comisia de cenzori.

ART. 18 Adunarea Generala reprezinta organul de conducere al ASOCIATIEI, alcatuit din totalitatea membrilor.

ART. 19 Sedintele Adunarii Generale.

Adunarea Generala se intruneste o data pe an, in sedinta ordinara si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie. Adunarea Generala este legal constiuita in prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei.

ART. 20 Convocarea Adunarii Generale

(20.1) Adunarea Generala ordinara se convoaca de catre Consiuliul Director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor, cu cel putin 10 de zile inaintea intrunirii, prin instiintari scrise sau telefonice.

(20.2) Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul Director sau de cel putin ½ din numarul asociatilor, cu cel putin 10 zile inaintea intrunirii, prin instiintari scrise sau telefonice.

(20.3) In cazuri de urgenta (atunci cand se impune modificarea statutului, apar situatii care necesita o solutionare rapida sau care afecteaza existenta Asociatiei si a activitatilor acesteia), Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii ei, prin instiintari scrise sau telefonice.

ART. 21 La Adunarea Generala participa: membrii fondatori, membrii asociati, membrii de onoare (fara drept de vot), membrii simpatizanti (fara drept de vot), alti invitati (fara drept de vot).

ART. 22 Adunarea Generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul dintre membrii fondatori si membrii asociati. Daca nu se indeplineste cvorumul, Adunarea Generala se reconvoaca dupa o perioada de minim 14 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor prezenti.

ART. 23 Hotararile Adunarii Generale se iau prin majoritate simpla de voturi, in prezenta a cel putin 2/3 din membrii ei. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. In caz de paritate, Presedintele ASOCIATIEI decide.

ART. 24 Votul membrilor poate fi dat de catre acestia prin orice mod din care sa rezulte identitatea fiecaruia si consimtamantul expres cu privire la problema supusa votului. Votul poate fi dat si prin mandatar special imputernicit, in baza unui act in forma scrisa.

ART. 25 Dezbaterile si deciziile luate in cadrul Adunarii Generale se consemneaza intr-un proces-verbal, de care pot lua cunostinta si membrii absenti sau alte persoane interesate.

ART. 26 Adunarea Generala este condusa de Presedintele ASOCIATIEI sau, in lipsa acestuia, de Vicepresedinte.

ART. 27 Hotărârile Adunării Generale care aduc prejudicii sau încalcă Statutul, Actul Constitutiv, reglementările interne sau legile în vigoare pot fi atacate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 28 Atribuțiile Adunării Generale sunt:

 1. Stabilește strategia și obiectivele generale ale ASOCIAȚIEI;
 2. Aprobă bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul contabil;
 3. Alege și revocă membrii Consiliului Director;
 4. Alege și revocă cenzorul sau membrii comisiei de cenzori;
 5. Admite sau exclude membrii;
 6. Aprobă asocierea sau colaborarea cu alte organisme;
 7. Decide înființarea de filiale și alte structuri teritoriale;
 8. Decide modificarea actului constitutiv si a statutului;
 9. Decide dizolvarea si lichidarea ASOCIAȚIEI;
 10. Stabilește destinația bunurilor rămase după dizolvare;
 11. Orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut.

ART. 29 Între ședințele Adunării Generale, activitatea ASOCIAȚIEI este condusă de Consiliul Director, compus din:

 1. Președinte;
 2. 1 Vicepreședinte;
 3. 1 Secretar.

ART. 30 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

ART. 31 Membrii Consiliului Director se aleg prin vot nominal de către membrii Adunării Generale, cu ăntrunirea unei jumătați plus unu din votul membrilor cu drept de vot, prezenți. Mandatul se va desfășura pe o perioadă de doi ani.

ART. 32 Cel puțin unul dintre membrii Consiliului Director se recrutează dintre membrii fondatori ai ASOCIAȚIEI.

ART. 33 Consiliul director exprimă voința juridică a adunării generale prin președinte. Incapacitatea temporară a președintelui va fi suplinită de către vicepreședinte. Secretarul va  asigura executarea tuturor obiectivelor fixate de către președinte sau vicepreședinte, după caz.

ART. 34 Consiliul Director se întrunește cel putin o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

ART. 35 Convocarea Consiliului Director se face de către Președinte, prin înștiințare scrisă sau telefonică, cu cel putin 10 zile înainte de data fixată.

ART. 36 Consiliul Director poate împuternici persoane cu funcții executive, fie membri ai ASOCIAȚIEI, fie non-membri ai ASOCIAȚIEI, să încheie acte juridice în numele ASOCIAȚIEI, să îi reprezinte interesele sau să îndeplinească orice alte atriburții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

ART. 37 Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale întocmite la fiecare ședință.

ART. 38 Pentru a asigura conducerea curentă a asociației în mod operativ, consiliul director iși poate elabora propriul regulament de funcționare.

ART. 39 Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. încheie acte juridice în numele și pe seama ASOCIAȚIEI;
 2. prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor ASOCIAȚIEI;
 3. poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Asociației, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau pentru a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 4. aprobă organigrama și politica de personal ale ASOCIAȚIEI;
 5. hotaraște cu privire la schimbarea sediului ASOCIAȚIEI;
 6. sprijină și asigură buna desfașurare a ședințelor Adunării Generale ;
 7. hotăraște asupra excluderii membrilor, din oficiu sau în baza sesizărilor primite și a dovezilor prezentate, în condițiile prezentului statut ;
 8. aprobă însemnele ASOCIAȚIEI;
 9. aprobă participarea la conferințe, simpozioane, tabere de creație etc. ;
 10. acordă statutul de membru de onoare persoanelor care au avut o contribuție însemnată în promovarea obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 11. indeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau prevăzute de lege și statut.

Capitolul VI – Atribuțiile membrilor de conducere

ART. 40 Președintele are următoarele atribuții :

 1. coordonează activitatea Consiliului Director pe perioada mandatului încredințat ;
 2. convoacă și prezidează ședințele Consiliului Director ;
 3. informează și colaborează cu vicepreședintele asupra activității ASOCIAȚIEI;
 4. semnează toate actele care angajează ASOCIAȚIA;
 5. reprezintă ASOCIAȚIA în toate ocaziile ce necesită angajarea acesteia prin prezența și semnătura și în relațiile cu terții ;
 6. ia parte sau delegă un membru al Consiliului Director la toate tranzacțiile comerciale care se efectuează pentru ASOCIAȚIE;
 7. conduce Consiliul director și prezidează Adunarea generală;
 8. aprobă evidența membrilor ASOCIAȚIEI și semnează legitimațiile membrilor ;
 9. aprobă proiectele de activitate ale ASOCIAȚIEI;
 10. încheie și desface contractele de muncă sau de voluntariat, asistat de către Consiliul Director ;
 11. aprobă cheltuielile ASOCIAȚIEI;
 12. propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil ;
 13. are dreptul de a folosi ștampila ASOCIAȚIEI;
 14. poate delega Vicepreședintelui o parte din atribuțiile sale ;
 15. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

ART. 41 Vicepreședintele are următoarele atribuții:

 1. sprijină și colaborează cu Președintele pentru îndeplinirea obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 2. supraveghează și coordonează activitățile ASOCIAȚIEI;
 3. poate fi delegat de Președinte pentru a-i exercita o parte din atribuții;
 4. participă activ la ședințele Consiliului Director;
 5. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul Director.

ART. 42 Secretarul are următoarele atribuții:

 1. participă activ la ședințele Consiliului Director;
 2. ține evidența actelor și documentelor activității Consiliului și ASOCIAȚIEI;
 3. întocmește procesele verbale de ședință de Consiliu și urmărește îndeplinirea la termen a hotărârilor acestora.

Capitolul VII – Patrimoniul ASOCIATIEI

ART. 43 Patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI este de 1000 lei. El urmează să fie suplimentat prin :

 1. donații și alte contribuții bănești sau în natură din partea unor persoane fizice sau juridice;
 2. sponsorizări din țara și străinătate destinate scopurilor ASOCIAȚIEI;
 3. din resurse obtinute de la bugetul de stat si /sau de la bugetele locale si/sau de la terte persoane, fizice si/sau juridice care intentioneaza sa sustina activitatile de baza ale ASOCIATIEI;
 4. dividendele societatilor comerciale proprii sau la care ASOCIATIA este asociata;
 5. valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul ASOCIATIEI;
 6. cotizatiile membrilor;
 7. dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
 8. venituri realizate din activitati economice directe;
 9. alte venituri prevazute de lege.

ART. 44 ASOCIATIA poate efectua urmatoarele tipuri de cheltuieli:

 1. cheltuieli pentru realizarea activitatilor ASOCIATIEI;
 2. salarii, indemnizatii, prime si premii;
 3. procurarea de materiale necesare indeplinirii activitatilor ASOCIATIEI;
 4. dobanzi, taxe si comisioane bancare;
 5. rambursarea unor cheltuieli efectuate in scopul indeplinirii obiectivelor Asociatiei;
 6. alte cheltuieli necesare realizarii scopului si obiectivelor ASOCIATIEI.

Capitolul VIII – Afilierea

ART. 45 ASOCIATIA se poate afilia cu alte entitati juridice din tara sau strainatate in scopul indeplinirii obiectivelor sale.

Capitolul IX – Dizolvarea si lichidarea, transmiterea patrimoniului

ART. 46 ASOCIATIA se poate dizolva:

 1. a) de drept;
 2. b) prin hotararea judecatoriei;
 3. c) prin hotararea Adunarii Generale.

ART. 47 ASOCIATIA se dizolva de drept prin :

 1. realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul ASOCIATIEI, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;
 3. reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni ;

(47.1) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea Judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul ASOCIAȚIEI, la cererea oricărei persoane interesate.

ART. 48 Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. a) când scopul sau activitatea ASOCIAȚIEI a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. b) când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. c) cand ASOCIAȚIA urmarește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. d) cand ASOCIAȚIA a devenit insolvabilă;

e)pentru desfășurarea unei activități, ce necesită o autorizație administrativă prealabilă, fără obținerea acestei autorizații.

(48.1) Instanța competentă să hotărască dizolvarea este Judecătoria în circumscripția căreia ASOCIAȚIA iși are sediul.

ART. 49 ASOCIAȚIA se dizolvă și prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu o majoritate specială de 2/3 din voturi.

(49.1) În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la Judecătoria în circumscripția căreia ASOCIAȚIA iși are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

ART. 50 Lichidarea Asociației se va realiza cu repectarea prevederilor legale cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.

ART. 51 În cazul dizolvării Asociației, bunurile cuprinse în patrimoniul acesteia și rămase ca urmare a lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

ART. 52 Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform dispozițiilor art. 60 din Ordonanța Guvernului.

(52.1) Procedura de transmitere constă în inventarierea bunurilor și predarea acestora către entitatea juridică de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanător cu al ASOCIAȚIEI dizolvate, prin întocmirea unui proces verbal de predare primire.

(52.2) Dacă în termen de 6 luni de la data terminării lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile, acestea vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemanător.

(52.3) Pentru situația în care dizolvarea a intervenit pentru motivele prevăzute la art. 48 lit. a, b și c, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de Ministerul Finanțelor sau de comuna/orașul în a cărei rază teritorială iși avea sediul ASOCIAȚIA la data dizolvării.

Capitolul X Dispoziții finale

ART.53 Prezentul statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare, legea aplicabilă fiind cea română.