Persoane Juridice

Ce înseamnă sponsorizarea?

În condiţiile Legii nr. 32/1994 sponsorizarea este “actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susţinerea de activităţi fără scop lucrativ, desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.”

Cine poate să fie sponsor ?

Conform legii, oricine poate fi sponsor, sub condiţia ca banii sau bunurile acordate să nu provină din surse bugetare.

Cine poate să fie beneficiarul sponsorizării ?

Beneficiarul sponsorizării trebuie să fie o persoană juridică fără scop patrimonial.
Legea sponsorizării
Legea sponsorizării, mai exact Legea nr. 32/1994, este instrumentul juridic care reglementează actele de sponsorizare şi mecenat.
Apariția Codului fiscal (aprobat prin Legea nr. 571/2003), în vigoare din data de 01.01.2004, introduce o nouă viziune asupra facilităților fiscale de care pot beneficia companiile plătitoare de impozit pe profit pentru efectuarea sponsorizărilor.
Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată (art. 21 alin. 4, lit. p) ) plătitorii de impozit pe profit au posibilitatea de a scădea din impozitul pe profit datorat sumele aferente sponsorizării, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt în limita a 0.3‰ din cifra de afaceri
b) nu depăşesc 20% din impozitul pe profit datorat.

Atenție – cheltuielile cu sponsorizarea efectuate nu reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. – sumele acordate ca sponsorizare se iau în calcul cumulativ pentru scăderea din impozitul pe profit.

Sponsorizările se pot face pentru orice sumă, însă ele pot fi scăzute din impozitul pe profit de plată numai în limitele de mai sus.

Companiile pot scădea sumele plătite cu titlu de sponsorizare din impozitul pe profit datorat în cursul anului, urmând să regularizeze aceste sume în funcție de datele existente la închiderea exercițiului financiar. Regularizarea impozitului pe profit datorat anual, diminuat cu sumele plătite cu titlu de sponsorizare, se face prin depunerea declarației anuale de impozit pe profit (101).
Cu alte cuvinte, o companie poate direcționa o parte din sumele reprezentând impozit pe profit datorat bugetului de stat, pentru sponsorizarea unor persoane juridice fară scop lucrativ (organizații sau instituție non profit).
Potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, modificată, nu se poate beneficia de facilitatea fiscală prevazută mai sus în cazul:

-sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice precum și mecenatul reciproc între persoane fizice;
-sponsorizării unei persoane juridice fară scop patrimonial de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată
Legea limitează astfel posibilitătile de folosire a facilitătilor fiscale în cazul sponsorizărilor între grupuri foarte apropiate pentru, a se evita astfel transferurile financiare sau materiale care nu sunt făcute în sens strict filantropic.